Nagradna igra - iPhone

Nazadnje posodobljeno 22. aprila 2024 

PRAVILNIK NAGRADNIH IGER Sparta d.o.o.

Organizator nagradnih iger je podjetje Sparta d.o.o., Za Mošenikom 12, 4290 Tržič, DŠ: SI90978633

 

1. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre in njihovi družinski člani.

2. KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodeluje vsak posameznik le en (1) krat. Pogoji, ki jih mora vsak posameznik izpolniti, da lahko sodeluje v nagradni igri so:

 1. Sledenje TikTok profilu The Smartestway
 2. Komentar pod objavo nagradne igre na TikTok profilu (posameznik mora označiti vsaj 3 prijatelje/druge osebe)
 3. Registracija v spletno oz. mobilno aplikacijo The Smartestway

  S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

  3. ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

  Nagradna igra bo trajala od  06.03.2024 do 20.03.2024.

  4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD 

  Nagradni sklad, v skupni vrednosti 1.349,79 €, vključuje:

  • Glavno nagrado: 1x mobilni telefon iPhone 15 128GB Black v vrednosti 899,99 ,
  • 10 letnih naročnin Premium za uporabo The Smartestway aplikacije v vrednosti 10 x 39,00 € = 390,00 in
  • 20 Smart Zvezkov v vrednosti 20 x 2,99 € = 59,80 €.

  Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški oz. ročni žreb ob prisotnosti 2 članske komisije. V žreb bodo vključeni vsi, ki so izpolnili pogoje, navedene v 2. točki.

  Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagradne igre v prostorih podjetja Sparta d.o.o. Posnetek žreba bo objavljen na TikTok profilu.

  Izžrebani bo istega dne obveščen po TikToku (preko Neposrednega sporočila oz. DM-a) ali preko emaila, s katerim se je registriral v spletno oz. mobilno aplikacijo The Smartestway, pri čemer mora v roku 15 dni dostaviti vse ostale potrebne podatke kot navedeno v 8. točki.

  Če se izžrebani na obvestilo ne odzove v roku 15 dni od dneva prejema obvestila, mu pravica do nagrade zapade. Izvede se novi žreb ali pa se nagradna igra zaključi brez podelitve nagrade, pri čemer odločitev o tem sprejme organizator nagradne igre. 

  5. IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI IN PRENOS NAGRADE

  Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

  6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

  Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), nagrada pa se obdavči kot drug dohodek po navedenem zakonu. Akontacija dohodnine se skladno s 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva v letno dohodninsko osnovo, če vrednost nagrade ne presega 42,00 €. Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42,00 €, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, davčno številko in e-mail naslov.

  V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva).

  Nagrajenec tujec, ki ima slovensko davčno številko, mora poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko (35. člen Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)).

  Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42,00 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Nagrade v nagradni igri, ki presega vrednost 42,00 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini obdavči po stopnji 25 % od vrednosti nagrade, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333). Izračun in akontacijo dohodnine opravi podeljevalec nagrade. Če je znesek izračunane akontacije dohodnine nižji od 20,00 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača, vrednost dobitka pa se bo vseeno vštela v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Organizator nagrajence opozarja, da obstaja možnost, da bodo zaradi prejema nagrade lahko razporejeni v višji dohodninski razred. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator nagradne igre  v zvezi s tem ne prevzema nobenih drugih stroškov, razen tistih, ki so opredeljeni v vsakokratnih pravilih nagradne igre, kar pomeni, da organizator nima nikakršnih dodatnih obveznosti iz naslova morebitnega doplačila ali vračila dohodnine na podlagi nagrajenčeve letne dohodninske odmere, saj vse morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence. Organizator nagradne igre ob koncu dohodninskega leta nagrajence tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi.

  7. OBVESTILO IN DOSTAVA NAGRAD

  Nagrade bodo predane osebno.

  Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 15 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail naslov, ter da podpišejo izjavo, da se strinjajo s snemanjem in prikazovanjem videa, ki bo nastal ob osebnem prevzemu nagrade, ter da se strinjajo, da se ta video javno objavi na TikTok in Instagram profilu organizatorja nagradne igre ter ostalih spletnih mestih The Smartestway.

  8. ODGOVORNOST

  Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

  • za morebitno škodo, ki bi izvirala iz predmeta nagrade ali škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in napak pri internetnih povezavah, ki bi nastale pri ponudniku internetne storitve, 
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
  • nedostavljene pošiljke z nagradami,
  • za morebitne tehnične napake ali druge napake na predmetu nagrade. Za kakovost oziroma za brezhibno delovanje predmeta nagrade v garancijskem roku jamči proizvajalec predmeta nagrade,
  • za nepravilno delovanje predmeta nagradne igre, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika, 
  • za nedelovanje spletne strani organizatorja ter posledice nedelovanja, ne glede na razlog nedelovanja.

   9. PRAVILA NAGRADNE IGRE

   S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

   10. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

   Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni strani (thesmartestway.com), Instagram profilu (instagram.com/thesmartestwaycom/), TikTok profilu (tiktok.com/@the_smartestway) in ostalih spletnih mestih The Smartestway. Seznam nagrajencev hrani podjetje Sparta d.o.o., Za Mošenikom 12, 4290 Tržič, ki je upravljalec in lastnik blagovne znamke The Smartestway. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

   Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

   Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Sparta in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

   Udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, blokade oziroma omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri izvajalcu nagradne igre  lahko udeleženeci  zahtevajo s pisno izjavo poslano na elektronski naslov hello@thesmartestway.com ali po pošti na naslov Sparta d.o.o., Za Mošenikom 12, 4290 Tržič.

   11. PREKLIC SODELOVANJA

   Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Sparta d.o.o., Za Mošenikom 12, 4290 Tržič.

   12. REŠEVANJE PRITOŽB

   Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

   13. KONČNE DOLOČBE

   Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram profilu (instagram.com/thesmartestwaycom/), TikTok profilu (tiktok.com/@the_smartestway) in na spletni strani thesmartestway.com.

   Ti pogoji začnejo veljati z dnem 03. 03. 2024.

   Posodobljeno: 22. 4. 2024.

   Tržič, 19. 2. 2024.

   Sparta d.o.o.
   Vladimir Balukčić,
   direktor

   NAGRADNE IGRE 2024

   • TikTok 20.3.2024: iPhone: Mila Strah
   • TikTok 20.3.2024: Letna naročnina: Elza Abram, Eduard Bytyqi, Niko Grošelj, Aleksander Jesenučnik, Nik Rupnik, Asja Rosulnik, Pina Siler, Izidor Lebar, Emma Metličar, Maksimilian Ilajš Wolf
   • TikTok 20.3.2024: Smart Zvezek: Maks Kučera, Nik Krotmajer, Anže Jesenko, Bor Cokan, Neja, Zoja Kosec, Taja Golob, Iza Koščak, Jon Gantar, Zala Guček, Gresa Bajraktari, Luj Čuk, Nika Blabla, Mlakar Danijel, Tonka Novak, Mija Rednak, Jan Čučko, Klara Meznarič, Jan Raduha, Žan Cek