Pogoji uporabe

 Nazadnje posodobljeno 7. marca 2024 

1. UVODNA DOLOČILA

1.1. Kratica TSW je oznaka za spletno storitev The Smartestway, ki z uporabo spletnih orodij samodejno pretvarja zbrano vsebino (npr. zapiski, zabeležke, opomniki, skice, vzorci, spisi, eseji idr.) v strojno berljivo obliko ter jo s pomočjo algoritmov umetne inteligence pretvori v kakovostna učna gradiva. Spletna storitev TSW tako omogoča osvajanje novih načinov učenja z uporabo napredne tehnologije (zlasti hitrejše in osredotočeno učenje), krepitev socialnih kompetenc in dvig stopnje finančne pismenosti mladih s spodbujanjem gospodarnega upravljanja finančnih sredstev v koristne namene.

1.2. Dostop do spletne storitve TSW je na voljo preko spletnih mest: thesmartestway.com in app.thesmartestway.com.

1.3. Dostop do spletnega mesta in uporaba spletne storitve TSW se izvajata skladno s predmetnimi Pogoji uporabe TSW (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe). Z dostopom do katerega koli dela spletnega mesta, njegovo uporabo in uporabo spletne storitve TSW se uporabnik strinja, da ga zavezujejo ti pogoji uporabe. Če se uporabnik ne strinja s posameznimi določbami ali temi pogoji uporabe v celoti, ne sme dostopati do spletnega mesta ali uporabljati spletne storitve TSW.

2. SPLOŠNA DOLOČILA

2.1. Ti pogoji uporabe TSW določajo pogoje uporabe spletnih mest thesmartestway.com in app.thesmartestway.com ter spletne storitve TSW in urejajo razmerje med ponudnikom storitve TSW in uporabnikom storitve TSW.

2.2. Ponudnik spletne storitve TSW in upravljavec spletnega mesta TSW je družba Sparta d.o.o., Za Mošenikom 12, 4290 Tržič.

2.3. Uporabnik storitve TSW s sprejetjem pogojev uporabe in registracijo uporabniškega računa TSW pridobi pravico do uporabe spletne storitve TSW in pravico do uporabe in upravljanja virtualne denarnice TSW.

2.4. Z registracijo in odprtjem uporabniškega računa TSW uporabnik sklene pogodbeno razmerje za uporabo spletne storitve TSW in virtualne denarnice TSW v skladu s temi pogoji uporabe. Sklenjeno pogodbeno razmerje je tudi pravna podlaga za obdelavo uporabnikovih osebnih podatkov v okviru storitve TSW.

2.5. Kadar uporabnik storitve TSW pri uporabi ali v zvezi z uporabo storitve TSW uporablja tudi spletne storitve drugih ponudnikov spletnih storitev, je uporabnik pri uporabi storitev TSW lahko zavezan tudi k spoštovanju dodatnih pogojev, ki jih določi ponudnik te storitve.

2.6. Sestavni del teh pogojev uporabe je tudi Cenik TSW, ki je dostopen na spletni strani thesmartestway.com/pages/smart-pointi.

3. OPREDELITEV POJMOV

3.1. Spletno mesto TSW ali spletno mesto obsega vse spletne vsebine, dostopne na spletnih naslovih thesmartestway.com in app.thesmartestway.com.

3.2. Spletna storitev TSW ali storitev TSW je spletna storitev, ki jo zagotavlja ponudnik storitve TSW in obsega spletna orodja za hitrejše in osredotočeno učenje z uporabo napredne tehnologije, krepitev socialnih kompetenc in dvig stopnje finančne pismenosti uporabnikov storitve TSW.

3.3. Blagovna znamka TSW in The Smartestway je kombinacija znakov, ki se uporabljajo za identifikacijo spletnega mesta TSW in spletne storitve TSW in njuno razlikovanje od drugih podobnih storitev ali blaga, in je izražena v tekstualni obliki in z edinstveno grafično podobo. Lastnik znaka je ponudnik storitve TSW.

3.4. Ponudnik storitve TSW ali ponudnik je družba Sparta d.o.o., Za Mošenikom 12, 4290 Tržič.

3.5. Upravljavec spletnega mesta TSW je ponudnik storitve TSW.

3.6. Obiskovalec spletnega mesta TSW je vsaka fizična oseba, ki dostopa do spletnega mesta TSW ali do posameznih vsebin na spletnem naslovu thesmartestway.com ali njegovih podstraneh.

3.7. Uporabnik storitve TSW ali uporabnik je fizična oseba, ki je imetnik svojega uporabniškega računa TSW in svoje virtualne denarnice TSW.

3.8. Predregistrirani uporabnik storitve TSW ali predregistrirani uporabnik je fizična oseba, ki je bila s strani ponudnika storitev TSW ali uporabnika storitve TSW povabljena k uporabi spletne storitve TSW in/ali fizična oseba, katere registracija uporabniškega računa TSW ni bila v celoti zaključena.

3.9. Uporabnik storitve TSW s skrbnikom je uporabnik storitve TSW, ki je mlajši od 15 let in uporabnik storitve TSW, starejši od 18 let, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. Kot skrbnik šteje zakoniti ali pooblaščeni zastopnik uporabnika storitve TSW s skrbnikom.

3.10. Uporabniški račun TSW ali račun TSW je sredstvo elektronske identifikacije uporabnika, ki omogoča prijavo ter dostop do spletne storitve TSW, uporabo spletne storitve TSW v izbranem obsegu ter dostop in upravljanje virtualne denarnice TSW.

3.11. Vsebina je vsaka informacija, krajše ali daljše besedilo (npr. zapiski, zabeležke, opomniki, skice, vzorci, spisi, eseji, vprašanja, odgovori idr.), ne glede na dolžino ali obliko zapisa (npr. PDF, PNG, JPEG ali JPG), ki ga zagotovi uporabnik v okviru in za namene uporabe storitve TSW.

3.12. Učno gradivo je vsaka informacija, krajše ali daljše besedilo (npr. zapiski, zabeležke, opomniki, skice, vzorci, spisi, eseji, vprašanja, odgovori idr.), ne glede na dolžino ali obliko zapisa (npr. PDF, PNG, JPEG ali JPG), ki ga uporabnik pridobi ali se z njo seznani ob in v okviru uporabe storitve TSW. En zapisek predstavlja količino snovi, ki je potrebna za osvojitev znanja za en test. To je lahko 1 stran ali več v zvezku, na listu, beležki itd. Dolžina je odvisna od učitelja, predmeta ali avtorja zapiskov.

3.13. Virtualna denarnica TSW ali denarnica TSW je orodje, ki uporabniku storitve TSW omogoča pretvorbo denarnih sredstev v Smart Point ter pridobivanje in razpolaganje oziroma upravljanje z dobroimetjem Smart Point.

3.14. Denarna sredstva so finančna sredstva uporabnika storitve TSW, izražena v denarni valuti, ki so prenosljiva izključno preko tradicionalnega bančnega sistema za izmenjavo.

3.15. Smart Point so sredstva uporabnika storitve TSW, izražena v točkah, ki se uporabljajo za vrednotenje dobroimetja uporabnika storitve TSW in slednjemu omogočajo nakup posameznih vsebin ali uporabo posameznih funkcionalnosti, ki so na voljo znotraj storitve TSW.

3.16. Cenik TSW označuje vsakokrat veljavni cenik storitev oz. naročnine in stroškov uporabe spletne storitve TSW ali njenih posameznih funkcionalnosti, ki je objavljen na spletni strani thesmartestway.com/pages/smart-pointi in šteje za sestavni del teh pogojev uporabe. Cenik storitev in stroškov je lahko izražen v uradni denarni valuti ali v točkah Smart Point.

3.17. Funkcionalnosti TSW, ki jih uporabnik prejme s sklenitvijo naročnine, so: 

 • Napredno učenje (Smart Cardi)
 • Hitra pretvorba 10 zapiskov / mesec
 • Pop Kvizi
 • Uči se & Zasluži
 • Izplačila Smart Pointov
 • Ocenjevanje pametnih zapiskov

  4. SPLETNA STORITEV TSW IN OPREDELITEV NAMENA STORITVE TSW

  4.1. Spletna storitev TSW je storitev, zasnovana z namenom, da se uporabnikom storitve TSW omogoča osvajanje novih načinov učenja z uporabo napredne tehnologije (zlasti hitrejše in osredotočeno učenje), krepitev socialnih kompetenc in dvig stopnje finančne pismenosti mladih s spodbujanjem gospodarnega upravljanja finančnih sredstev.

  4.2. Doseganje namena spletne storitve TSW in njenih pozitivnih učinkov je odvisno od vseh uporabnikov spletne storitve TSW, zlasti pa posameznega uporabnika spletne storitve TSW, njegovih aktivnosti in prizadevanja k učinkoviti uporabi storitve TSW ter dodajanju njenih vsebin učne narave.

  5. UPORABNIŠKI RAČUN TSW

  5.1. REGISTRACIJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA TSW

  5.1.1. Uporabnik storitve TSW je lahko vsaka fizična oseba. V primeru, da je fizična oseba mlajša od 15 let ali starejša od 18 let in ji je bila odvzeta polna poslovna sposobnost, mora slednja imeti dovoljenje zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščene osebe, ki je poslovno sposobna.

  5.1.2. Fizična oseba pridobi uporabniški račun TSW z registracijo na spletnem mestu TSW, tj. app.thesmartestway.com. Dostop do spletnega mesta je na voljo v katerem koli spletnem brskalniku z omogočenim dostopom do prenosa podatkov oz. do interneta. Dostop do prenosa podatkov oz. do interneta zagotovi obiskovalec spletna mesta oziroma uporabnik spletne storitve TSW. Za morebitno škodo, ki bi obiskovalcu spletnega mesta oziroma uporabniku spletne storitve TSW nastala zaradi prekinitve v delovanju, ki izvirajo iz omejenega dostopa ali nedostopa do interneta, upravljavec spletnega mesta TSW ne prevzema odgovornosti.

  5.1.3. Izvedba registracije se izvede na način, da se obišče spletno mesto thesmartestway.com , kjer se klikne na modri gumb Registracija v zgornjem desnem kotu. Sledi vnos osebnih podatkov o uporabniku spletne storitve TSW in seznanitev z vsebino teh pogojev uporabe in sprejem le-teh. Pred uspešno registracijo mora uporabnik z izrecno izjavo potrditi zadostno starost za uporabo storitve TSW ter seznanjenost z obveznostmi iz naslova avtorskih pravic na oddanih vsebinah. Z uspešno registracijo uporabnik storitve TSW pridobi svoj uporabniški račun TSW.

  5.1.4. V okviru registracije ali kasneje v nastavitvah uporabniškega računa TSW, uporabnik zagotovi naslednje podatke:

  • Obvezni podatki v postopku registracije: naslov elektronske pošte, izbrano geslo, ime in priimek.
  • Neobvezni podatki: naziv šole oz. izobraževalne ustanove, izobraževalni program, razred, letnik in leto vpisa v program.

   5.1.5. V primeru, da je fizična oseba mlajša od 15 let ali starejša od 18 let in ji je bila odvzeta polna poslovna sposobnost, mora slednja v postopku registracije izkazati dovoljenje zakonitega zastopnika oz. skrbnika ali pooblaščene polnoletne osebe za registracijo in uporabo uporabniškega računa TSW. To se zagotovi na način, da pošlje pooblastilo skrbnika na naslov elektronke pošte hello@thesmartestway.com. Šteje se, da tako izkazano in izdano dovoljenje obsega dovoljenje za registracijo uporabniškega računa TSW ter s tem za prijavo ter dostop do spletne storitve TSW, nadalje uporabo spletne storitve TSW v izbranem obsegu ter dostop in upravljanje virtualne denarnice TSW.

   5.1.6. V primeru iz prejšnje točke se šteje, da odgovornost za ravnanja uporabnika računa TSW, ne glede na določbe teh pogojev uporabe, v celoti prevzema fizična oseba, ki je kot zakoniti zastopnik ali skrbnik ali pooblaščena oseba uporabnika, izdala dovoljenje iz prejšnje točke.

   5.1.7. Z zaključkom postopka registracije uporabniškega računa TSW se šteje, da je med uporabnikom spletne storitve TSW in ponudnikom storitve TSW sklenjena pogodba o uporabi spletne storitve TSW. Pravico do uporabe storitve TSW pridobi uporabnik z dnem zaključene registracije svojega uporabniškega računa TSW.

   5.1.8. Po uspešni registraciji lahko uporabnik slednjo uporablja s prijavo v spletno storitev TSW na spletnem mestu TSW.

   5.2. UKINITEV UPORABNIŠKEGA RAČUNA TSW

   5.2.1. Uporabnik storitve TSW lahko kadarkoli zahteva ukinitev svojega uporabniškega računa TSW. Zahteva za ukinitev računa se pošlje na elektronski naslov: hello@thesmartestway.com.

   5.2.2. Ukinitev uporabniškega računa lahko za imetnika zahteva tudi druga fizična oseba, ki se izkaže kot njegov zakoniti zastopnik, skrbnik ali pooblaščena oseba ali tretja oseba na podlagi mrliškega lista ali sklepa o dedovanju. Zahtevo za ukinitev uporabniškega računa se pošlje na elektronski naslov hello@thesmartestway.com.

   5.2.3. Vračilo morebitnih preostalih sredstev iz virtualne denarnice TSW ni možno.

   5.2.4. Ponudnik storitve TSW po prejemu zahteve, vendar ne prej kot v 24h od prejema zahteve in najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve zapre uporabniški račun.

   5.3. VELJAVNOST POGODBE O UPORABI STORITVE TSW

   5.3.1. Pogodbeno razmerje preneha veljati z dnem, ko so izpolnjene vse obveznosti obeh pogodbenih strank. V kolikor trenutka prenehanja veljavnosti ni mogoče opredeliti drugače, se šteje, da pogodbeno razmerje preneha veljati z iztekom šestmesečnega obdobje od dneva ukinitve uporabniškega računa.

   5.3.2. V primeru popolne neaktivnosti uporabnika posameznega uporabniškega računa TSW v obdobju neprekinjeno najmanj 12 mesecev, sme ponudnik storitve TSW na podlagi pisnega predhodnega obvestila ukiniti uporabniški račun TSW takemu uporabniku.

   5.4. UPORABA STORITVE TSW

   5.4.1. Uporaba storitve TSW je dopustna izključno za namene storitve TSW in je zagotovljena v obsegu, ki je določen za uporabnikov uporabniški račun (tj. v izbranem obsegu ali paketu ali v obsegu in za funkcionalnosti, ki so uporabniku na voljo).

   6. SPLETNA TRGOVINA

   6.1. VARSTVO POTROŠNIKOV

   6.1.1. Spletna trgovina deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), hkrati pa nas obvezujeta najmanj še Obligacijski zakonik (OZ) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Za primere, ko v Pogojih pogoji niso specificirani, avtomatsko obveljajo zakonska določila.

   6.2. POGOJI SPLETNE TRGOVINE

   6.2.1. S strinjanjem s temi pogoji storitev uporabnik izjavlja, da je polnoletna oseba v svoji državi prebivanja oziroma, da uporabnik storitve TSW, ki je mlajši od 15 let ali uporabnik storitve TSW, starejši od 18 let, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, in ima veljavno pooblastilo skrbnika, ki je polnoletna oseba.

   6.2.2. Šteje se, da sta izjava o strinjanju s temi pogoji in ob enem privolitev v obdelavo osebnih podatkov podana s trenutkom izvedbe nakupa izdelka.

   6.2.3. Uporabniku (v nadaljnjem besedilu: kupec) je v okviru spletne trgovine mogoč nakup paketa (npr. entuziast, laik, blefer idr. skladno z opredelitvijo paketov v ceniku) ali nakup plačljivih funkcionalnosti storitve TSW (v nadaljnjem besedilu: izdelek), v kolikor slednje obstajajo.

   6.2.4. Cene izdelkov so določene v ceniku in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

   6.2.5. Ponudnik storitve TSW si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali ukine posamezni izdelek ali katerikoli del le-tega.

   6.2.6. Kakovost izdelkov je odvisna od aktivnosti uporabnikov spletne storitve. Ponudnik storitve TSW si prizadeva, da bodo vsebine pretvorjene v učna gradiva v obliki in vsebini, ki bo kvalitetna in omogočala doseganje namenov spletne storitve TSW. Učna gradiva, ki so na voljo v spletni rešitvi TSW niso vsebinsko pregledana, ocenjena ali preverjena s strani pristojnega državnega organa in niso potrjena skladno z veljavno zakonodajo. Storitev TSW je zasnovana kot metoda za preveritev in samoocenitev znanja, pridobljenega na podlagi uradnega učnega gradiva.

   6.2.7. Ponudnik storitve TSW ne prevzema odgovornost za kakovost izdelkov, informacij ali drugega gradiva, kupljenega v okviru spletne trgovine. Ponudnik storitve TSW prav tako ne prevzema odgovornosti, da bo izdelek izpolnil pričakovanja kupca, kot tudi ne jamči za točnost in resničnost navedb ali odpravo morebitnih napak v izdelkih.

   6.2.8. Ponudnik storitve TSW si pridržuje pravico zavrniti katerokoli naročilo, oddano na spletnem mestu TSW ali v okviru spletne storitve TSW. Ponudnik storitve TSW lahko po lastni presoji omeji ali prekliče naročene količine po osebi ali po samem naročilu. Te omejitve lahko vključujejo naročila, ki so oddana z istim uporabniškim računov ali z isto kreditno kartico ali naročila, ki uporabljajo iste identifikacijske znake naročila (npr. elektronski naslov, telefonska številka idr.) ali isti naslov za izstavitev računa. V primeru, da bo naročilo preklicano ali spremenjeno, si bo ponudnik storitve TSW prizadeval o tem obvestiti kupca na njegov elektronski naslov ali telefonsko številko ali znotraj uporabniškega računa ali na drug način, ki šteje kot pričakovani način za obveščanje. Ponudnik storitve TSW si pridržuje pravico omejiti ali prepovedati naročila kupcem, za katere ponudnik storitve TSW po lastni presoji ocenjuje ali meni, da so prodajalci, preprodajalci ali distributerji ali osebe brez pravne identitete.

   6.2.9. Uporabnik jamči, da bo za vse nakupe, opravljene v spletni trgovini, zagotovil svoje trenutne, popolne in natančne osebne in plačilne podatke. Nadalje jamči in se strinja, da bo nemudoma posodobil podatke uporabniškega računa oziroma plačilne informacije (npr. številka kreditne kartice, datum poteka veljavnosti), vključno s kontaktnimi podatki (npr. elektronski naslov, telefonska številka), da bo transakcija lahko izvedena in da bo ponudnik storitve TSW lahko stopil v kontakt s kupcem.

   6.2.10. Naročanje izdelkov poteka preko interneta 24 ur na dan, 365 dni na leto. Uporabnik izbira med posameznimi paketi (npr. entuziast, laik, blefer idr. skladno z opredelitvijo paketov v ceniku), lahko pa tudi kupi posamezne izdelke, ki so trenutno na voljo.. Ponudnik storitve TSW sprejema naročila izključno elektronsko preko spletnega mesta TSW oz. v okviru spletne storitve TSW.

   6.2.11. Vsako naročilo mora nujno vsebovati: ime in priimek naslovnika, naslov, kontaktno številko in e-mail. Prav tako mora naročilo vsebovati točen naziv izdelka in ostale potrebne specifikacije izdelka, kadar le-ti obstajajo.

   6.2.12. V primeru, da kupec meni, da je pri nakupu izdelka prišlo do kršitve predpisov, ki v njegovi državi prebivanja urejajo in veljajo za opravljanje plačilnih storitev, lahko kupec na to opozori ponudnika storitve TSW.

   6.3. NAČIN PLAČILA IN ROK DOBAVE

   6.3.1. V spletni trgovini je na voljo ena vrsta vplačil:

   • Stripe: kupec plačilo izvede z vnosom podatkov o svoji kreditni kartici na Stripe spletni strani, kamor ga preusmeri sistem. Stripe kupcu omogoča uporabo storitve tudi v primeru, da pri njih nima uporabniškega računa;

   6.3.2. Šteje se, da je nakup opravljen z dnem izvršitve plačila. Ob nakupu se obračuna tudi vrednost DDV v skladu s slovensko zakonodajo. Povračilo denarnih sredstev se opravi samo v primerih, izrecno naštetih v teh pogojih.

   6.3.3. Po oddaji vsakega naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni vsi podatki o nakupu, ki ga je kupec opravil. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna, razen v primerih, izrecno navedenih v teh pogojih.

   6.3.4. Po uspešno izvedeni avtorizaciji plačila, je kupcu omogočena uporaba TSW glede na vsebino izbranega naročniškega paketa oziroma nakup s Smart pointi, ki jih zamenja za učno gradivo,ki je na voljo na platformi. Ponudnik storitve TSW si izjemoma pridržuje pravico odložiti možnost uporabe v primerih višje sile ali drugih tehničnih ovir (npr. nadgradnje spletne storitve TSW ipd.).

   6.4. POGOJI VRAČILA DENARNIH SREDSTEV

   6.4.1. Uporabnik ima pravico zahtevati vračilo plačane naročnine v roku 30 dni od sklenitve naročniškega razmerja.  Uporabnik v nobenem primeru ne more zahtevati vračila kupnine za kupljene Smart pointe. 

   6.4.2. Menjava izdelka ni mogoča.

   6.4.3. Zahtevo za vračilo kupnine lahko uporabnik posreduje na elektronski naslov: hello@thesmartestway.com. Ponudnik storitve TSW bo zahtevek obravnaval in uporabnika najkasneje v roku 30 dni od prejema zahtevka obvestil, ali je zahtevku ugodeno ali ne. Če bo vračilo denarnih sredstev odobreno, bo uporabniku znesek samodejno vrnjen na način, kot je bilo izvedeno prvotno plačilo. Uporabnik je seznanjen, da lahko vračilo denarnih sredstev traja dlje časa, saj mora tudi banka ali izdajatelj kreditne kartice obdelati in knjižiti vračilo.

   7. VIRTUALNA DENARNICA TSW

   7.1. UPRAVLJANJE VIRTUALNE DENARNICE TSW

   7.1.1. Po izvedenem nakupu posameznega paketa, se uporabniku storitve TSW znotraj virtualne denarnice TSW dodeli izbrani naročniški paket ali pa sorazmerno število točk Smart Point, skladno s Cenikom TSW, objavljenim na thesmartestway.com/pages/smart-pointi.

   7.1.2. Uporabniku storitve TSW je v nastavitvah uporabniškega računa vsak trenutek na voljo pregled nad izbranim naročniškim paketom oz. stanjem dobroimetja, izraženega v točkah Smart Point.

   7.1.3. Uporabnik pri uporabi storitve TSW prosto razpolaga s svojimi točkami Smart Point. Izraz razpolaganje s Smart Point se uporablja tako za zbiranje oz. pridobivanje točk Smart Point kot tudi za porabo točk Smart Point.

   7.1.4. Uporabnik lahko pridobiva točke Smart Point za izvedbo aktivnosti, ki so nagrajevane, kot npr.: dodajanje vsebine (ti. »upload«,), ocena učnega gradiva (ti. »rate«), novi prijatelj (ti. »referall«) in druge, skladno z opisom posamezne aktivnosti v storitvi TSW oz. v ceniku. Ocena učnega gradiva se bo štela za uspešno, če bo kupec opisal uporabniško izkušnjo same aplikacije oz. da bo ocenil pretvorjen zapisek.

   7.1.5. Uporabnik lahko porabi točke Smart Point za izvedbo aktivnosti in funkcionalnosti, za katere je predvidena poraba točk Smart Point, skladno z opisom posamezne aktivnosti v storitvi TSW oz. v Ceniku TSW. Uporabnik v nobenem primeru ni upravičen zahtevati izplačila točk Smart Point v denarju, razen v naslednjih primerih:

   • v kolikor uporabnik doseže 20.000 Smart Pointov in
   • ima sklenjeno Premium naročniško razmerje najmanj 3 mesece.

    Denarno nadomestilo se izplača na podlagi izrecne zahteve uporabnika, ki jo je uporabnik upravičen podati, ko sta prvič dosežena oba pogoja hkrati. 

    7.1.6. Vse reklamacije ali kakršnekoli druge ugovore v zvezi s kupljenim izdelkom ali storitvami rešuje izključno ponudnik storitve TSW v skladu s temi pogoji in veljavno zakonodajo. Ponudnik storitve TSW ni odgovoren za morebitne pravne ali stvarne napake izdelkov ali storitve TSW, ki jih kupec kupi na spletnem mestu TSW ali spletni storitvi TSW.

    8. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST UPORABNIKA IN PONUDNIKA STORITVE TSW

    8.1. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI UPORABNIKA STORITVE TSW

    8.1.1. Uporabnik storitve TSW je dolžan svoj uporabniški račun uporabljati izključno za namene, za katere je storitev TSW zasnovana. Zloraba storitve TSW ali uporaba v druge namene nista dopustni.

    8.1.2. Imetnik uporabniškega računa TSW je odgovoren za pravilne, točne in popolne podatke o imetniku uporabniškega računa ter njegovem zakonitem zastopniku, skrbniku ali pooblaščeni osebi, kadar je slednje zahtevano. V primeru spremembe osebnih podatkov in drugih podatkov o imetniku uporabniškega računa, je imetnik dolžan nemudoma obvestiti ponudnika storitve TSW z elektronskim sporočilom, posredovanim na naslov: hello@thesmartestway.com ali ustrezno spremeniti svoje osebne podatke v nastavitvah uporabniškega računa.

    8.1.3. Imetnik uporabniškega računa TSW je dolžan svoje uporabniško ime in geslo uporabljati skrbno in varno. Imetnik uporabniškega računa svojega uporabniškega imena in gesla ne sme posredovati drugi osebi. Za zlorabo uporabniškega računa ali njegovo uporabo s strani neavtorizirane osebe (tj. osebe, ki ni imetnik uporabniškega računa), je v celoti odgovoren imetnik uporabniškega računa.

    8.1.4. Imetnik uporabniškega računa je odgovoren za varno uporabo računalnika, ki ga uporablja za dostop do spletne storitve TSW in za varno rabo interneta. Imetnik uporabniškega računa je odgovoren za pravilno uporabo storitve TSW in njenih posameznih funkcionalnosti.

    8.1.5. Imetnik uporabniškega računa je dolžan ravnati skrbno s sredstvi v virtualni denarnici TSW, vključno s točkami Smart Point.

    8.1.6. Uporabnik storitve TSW je upravičen dodajati izključno vsebine, ki ne vsebujejo osebnih podatkov v besedilu ali metapodatkih vsebine, in ki so njegovo avtorsko delo ali nad katerimi ima ustrezne materialne avtorske pravice ali izrecno soglasje avtorja. Uporabnik storitve TSW je za kršitev obveznosti iz te točke odškodninsko odgovoren.

    8.1.7. Uporabnik storitve TSW je upravičen dodajati izključno vsebine, ki so vsebinsko skladne z učnim načrtom učitelja ali z učbeniki, ki so potrjeni s strani pristojnega organa v državi šolanja uporabnika storitve TSW. Vsebine morajo biti resnične in aktualne. Ponudnik storitve TSW lahko zavrne zapiske oz. naloženo gradivo, v kolikor ugotovi, da ni ustrezne kakovosti ali da ima druge stvarne ali pravne napake. Uporabnik storitve v tem primeru ni upravičen do dodelitve točk Smart Point. V primeru, da so bile točke Smart Point uporabniku že dodeljene, lahko ponudnik storitve TSW stanje dobroimetja sorazmerno zniža.

    8.1.8. Obiskovalec spletnega mesta TSW oz. uporabnik storitve TSW ne smeta prenašati ali vnašati nobene zlonamerne kode na spletno mesto TSW ali v spletno storitev TSW v okviru njene uporabe.

    8.1.9. Uporabnik storitve TSW je v celoti odgovoren za uporabo storitev tretjih ponudnikov, ki so na voljo v okviru spletne storitve TSW. Kakršna koli uporaba razširitvenih orodij ali drugih storitev tretjega ponudnika, je na lastno odgovornost uporabnika storitve TSW. Uporabnik storitve TSW se je dolžan pred uporabo razvrstitvenih orodij ali storitev tretjih ponudnikov seznaniti s splošnimi pogoji ponudnika teh storitev.

    8.1.10. Uporabnik storitve TSW je dolžan v primeru, kadar meni, da je pri upravljanju uporabniškega računa ali pri uporabi spletnega mesta TSW ali same spletne storitve TSW prišlo do kršitve teh pogojev, o tem nemudoma obvestiti ponudnika storitve TSW na elektronski naslov hello@thesmartestway.com.

    8.1.11. Uporabnik storitve TSW oz. njegov skrbnik prevzema odgovornost za vsako morebitno škodo, ki bi nastala ponudniku storitve TSW ali tretji osebi zaradi katerih koli kršitev teh pogojev.

    8.2. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI PONUDNIKA STORITVE TSW

    8.2.1. Ponudnik storitve TSW je upravičen začasno ali trajno onemogočiti uporabo posameznega uporabniškega računa ali virtualne denarnice TSW ali brisati uporabniški račun TSW, v kolikor sam ali na podlagi verodostojne listine ali s strani pooblaščene osebe, ki se izkaže z verodostojno listino, ugotovi izvajanje neželenih ravnanj:

    • da so osebni podatki o imetniku uporabniškega računa netočni, nepravilni ali nepopolni;
    • da uporabnik storitve TSW ali njenih posameznih funkcionalnosti ne uporablja skladno z namenom storitve TSW;
    • da uporabnik storitve TSW krši avtorske pravice posameznika ali v primeru suma kršitve le-teh;
    • da uporabnik storitve TSW samo storitev TSW ali njene posamezne funkcionalnosti ne uporablja skladno s temi pogoji uporabe;
    • v vseh primerih suma zlorabe storitve TSW ali njenih posameznih funkcionalnosti;
    • v primeru zamud ali kršitev v zvezi z plačilnimi obveznostmi imetnika uporabniškega računa;
    • v primeru prenosa ali vnosa zlonamerne kode na spletno mesto TSW ali v spletno storitev TSW v okviru njene uporabe ali nalaganja ali prenosa virusov;
    • da se izdelke v spletni trgovini izdelkov uporablja za kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen;
    • da uporabnik storitve namerno ali nenamerno dodaja vsebine, ki so lažne, napačne, nezanesljive ali netočne;
    • da uporabnik učno gradivo ali storitev uporablja za kakršen koli nezakonit namen;
    • da uporabnik storitve prosi ali napeljuje druge k izvajanju ali sodelovanju pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih (npr. kršitev avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne zakonodaje, kršitve prava varstva osebnih podatkov in druge zakonodaje);
    • da uporabnik storitve izvaja ravnanja ali aktivnosti, ki predstavljajo ali lahko predstavljajo oblike nadlegovanja, zlorabe, žaljenja, škodovanja, obrekovanja, klevetanja, omalovaževanja, ustrahovanja ali diskriminacije na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega izvora ali invalidnosti;
    • da uporabnik storitve pri ali v zvezi z uporabo spletnega mesta TSW ali spletne storitve TSW uporablja za pošiljanje neželene pošte, lažnega predstavljanja, pretvarjanja, pretveze, pajke, plezenje ali pridobivanje informacij.

     8.2.2. Ponudnik storitve TSW ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi obiskovalcu spletnega mesta TSW ali uporabniku spletne storitve TSW ali tretji osebi nastala zaradi spremembe cene posameznega izdelka ali spremembe izdelka oziroma sprememba ali ukinitve posamezne storitve ali funkcionalnosti.

     8.2.3. Ponudnik storitve TSW ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi obiskovalcu spletnega mesta TSW ali uporabniku spletne storitve TSW ali tretji osebi nastala zaradi začasne nezmožnosti dostopa do spletnega mesta ali spletne storitve. Kot začasna nezmožnost se šteje popolna omejitev dostopa v neprekinjenem trajanju več kot 72 h.

     8.2.4. Ponudnik spletne storitve TSW ne prevzema odgovornosti za doseganje učnih rezultatov uporabnike spletne storitve TSW. Spletna storitev TSW je orodje, ki spodbuja osvajanje novih načinov učenja z novimi učnimi metodami (zlasti hitrejše in osredotočeno učenje), ne pa samega učenja.

     8.2.5. Za točnost, zanesljivost, aktualnost in resničnost podatkov in informacij, vsebovanih v učnih gradivih in drugih informacij, ki so na voljo na spletnem mestu TSW oz. v spletni storitvi TSW, ponudnik storitve TSW ne odgovarja. Vso učno gradivo in ostale informacije so namenjene in služijo zgolj kot orodje za osvajanje novih načinov učenja z novimi učnimi metodami (zlasti hitrejše in osredotočeno učenje), krepitev socialnih kompetenc in dvig stopnje finančne pismenosti mladih s spodbujanjem gospodarnega upravljanja finančnih sredstev v koristne namene. Učno gradivo se ne sme uporabljati kot edino podlago za učenje za potrebe preverjanja znanja, ocenjevanja znanja ali učnega uspeha v šolski ustanovi ali za sprejemanje drugih odločitev uporabnika storitve TSW. Pred vsako odločitvijo se je uporabnik TSW dolžan seznaniti z natančnejšimi, popolnejšimi ali bolj sodobnimi viri informacij. Vsakršno zanašanje na gradivo na tej spletni strani poteka na lastno odgovornost uporabnika storitve TSW.

     8.2.6. Ponudnik spletne storitve TSW je upravičen kadarkoli zavrniti predelavo naložene vsebine v učno gradivo in slednjega kadarkoli brisati oz. odstraniti iz nabora učnih vsebin v celoti ali deloma, brez odgovornosti za dejansko škodo ali izgubljeni dobiček, ki bi zaradi navedenega lahko nastala kateremukoli uporabniku storitve TSW.

     8.2.7. Ponudnik spletne storitve TSW lahko v okviru storitve TSW omogoči dostop do orodij drugih proizvajalcev (tj. ponudnik tretjih storitev) »kakršni so« in »kot so na voljo« brez kakršnihkoli jamstev, brez kakršnihkoli pogojev in brez kakršnekoli odobritve. Ponudnik spletne storitve TSW ne nadzira orodij ponudnika tretjih storitev in na njihovo delovanje nima nobenega vpliva. Ponudnik storitve TSW ne prevzema odgovornosti za dostop do teh orodij, njihovo pravilno delovanje ali vsebino ponudnikov tretjih storitev.

     9. AVTORSKE PRAVICE

     9.1.1. Uporabnik storitve TSW je upravičen dodajati izključno vsebine, ki so njegovo avtorsko delo ali nad katerimi ima ustrezne materialne avtorske pravice ali izrecno soglasje avtorja.

     9.1.2. Uporabnik storitve TSW z aktivnostjo dodajanja vsebine (tj. v trenutku, ko je vsebina v celoti oz. dokončno naložena na spletnem mestu TSW oz. v spletni storitvi TSW in neodvisno od pretvorbe le-te v učno gradivo) prenese svoje materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP in sicer: pravico dajanja na voljo javnosti, pravico predelave, pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem, vse na ponudnika storitve TSW. Prenos materialnih avtorskih pravic je neizključen ter brez časovnih, teritorialnih ali drugih omejitev. Nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic predstavlja določeno število Smart pointov, ki jih uporabnik storitve TSW pridobi z aktivnostjo dodajanja vsebine.

     9.1.3. Ponudnik storitve TSW lahko s pridobljenimi pravicami prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja avtorja.

     9.1.4. Prenos pravic šteje za opravljen s trenutkom, ko je vsebina dokončno naložena na spletnem mestu TSW oz. v spletni storitvi TSW in neodvisno od nadaljnjih aktivnosti, kot npr. pretvorba v učno gradivo, deljenje učnega gradiva, priznanje točk Smart Point itd.

     9.1.5. Avtor na vsebini ohrani moralne avtorske pravice.

     9.1.6. Učno gradivo šteje za predelano vsebino, nad katero avtor ne pridobi avtorskih pravic. Vse materialne avtorske pravice na učnem gradivu so v celoti in izključno na strani ponudnika storitve TSW.

     9.1.7. Ponudnik storitve TSW je upravičen vsako vsebino ali njen del in vse avtorske pravice iz tega poglavja, prenesti na drugo pravno osebno bodisi pogodbeno bodisi statusno (npr. s prenosom dela podjetja, združitvami, prevzemi in drugimi oblikami statusnega preoblikovanja gospodarskih družb).

     10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

     10.1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

     10.1.1. Upravljavec osebnih podatkov je ponudnik storitve TSW:

     • Naziv: Sparta d.o.o.
     • Poslovni naslov: Za Mošenikom 12, 4290 Tržič
     • Matična številka: 6474055000
     • Davčna številka: SI90978633
     • Spletna stran: thesmartestway.com
     • Elektronski naslov: hello@thesmartestway.com

      

     10.2. VRSTE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

     10.2.1. Obiskovalci spletnega mesta TSW
     Upravljavec obdeluje osebne podatke o obiskovalcih spletnega mesta TSW na podlagi privolitve, dane na spletnem naslovu thesmartestway.com za potrebe obveščanja o novostih in aktualnostih, vezanih na izvajanje spletne storitve TSW.

     Upravljavec pridobiva in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov o posameznikih:

     • ime in priimek,
     • elektronski naslov,
     • naziv šole oz. izobraževalne ustanove,
     • izobraževalni program,
     • razred,
     • letnik,
     • leto vpisa v program.

      10.2.2. Kupci izdelkov v spletni trgovini
      Upravljavec obdeluje osebne podatke o kupcih izdelkov v spletni trgovini, ki ob nakupu še niso imetniki uporabniškega računa v storitvi TSW na podlagi privolitve posameznika, danega v postopku nakupa posameznega izdelka. Z nakupom ponudnik storitve TSW kreira uporabniški račun, s čimer kupec postane registriran uporabnik in zanj veljajo pogoji varstva osebnih podatkov iz poglavja 5.1. REGISTRACIJA UPORABNIŠKEGA RAČUNA TSW.

      10.2.3. Uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno
      Upravljavec obdeluje osebne podatke o uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno na podlagi pogodbenega razmerja, ki se vzpostavi z registracijo uporabniškega računa.

      Upravljavec pridobiva in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov o uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno:

      • ime in priimek,
      • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka),
      • podatki o zakonitem zastopniku ali skrbniku posameznika,

       10.3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

       10.3.1. Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov za namene:

       • Izvajanja ukrepov za sklenitev pogodbe o uporabi spletne storitve TSW ali samo izvajanje pogodbe o uporabi spletne storitve TSW,
       • neposrednega komuniciranja s posamezniki za potrebe izvajanja pogodbe,
       • obveščanja posameznika o novostih in aktualnosti, vezanih na izvajanja spletne storitve TSW,
       • obveščanja posameznika o delovanju storitev ponudnika storitve TSW,
       • obveščanja in informiranja posameznikov o dogodkih, aktualnostih in drugih aktivnosti, ki jih organizira upravljavec,
       • obveščanja uporabnika o novostih in nasvetih na področju izobraževanja,
       • neposrednega trženja storitev in izdelkov upravljavca,
       • obveščanja obiskovalcev spletnega mesta TSW o številu naloženih zapiskov s strani posameznega uporabnika ter o vseh podatkih, vnešenih v spletno mesto z njegove strani (ime, priimek, šola, razred, statistika uspeha in šolanja, itd.).

        10.4. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

        10.4.1. Poleg upravljavca osebne podatke posameznikov v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci. To so pravne osebe, ki nudijo administrativno, strokovno in tehnično pomoč za izvajanje spletne storitve TSW.

        10.4.2. Upravljavec ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov z obdelovalci, ki zagotavljajo zgoraj navedene storitve.

        10.5. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

        10.5.1. Osebni podatki o obiskovalcih spletnega mesta TSW, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, dane na spletnem mestu TSW za potrebe obveščanja in izpolnjevanja ostalih namenov obdelave, se hranijo najdlje 15 dni od preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

        10.5.2. Osebni podatki o kupcih izdelkov v spletni trgovini, ki niso imetniki uporabniškega računa v storitvi TSW, se hranijo toliko časa, kot je to potrebno za namen obdelave. Rok hrambe se lahko razlikuje glede na veljavno področno zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavni področji zakoni določajo obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, upravljavec izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka hrambe.

        10.5.3. Osebni podatki o uporabnikih storitve TSW in njihovih skrbnikih, kadar je slednje potrebno, ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še pet let po prenehanju le-tega.

        10.6. PRAVICE POSAMEZNIKOV

        10.6.1. Upravljavec posameznikom zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

        10.6.2. Posamezniki lahko od upravljavca pričakujejo uresničevanje naslednjih pravic:

        • lasten nadzor nad svojimi osebnimi podatki,
        • možnost popravka ali spremembe osebnih podatkov,
        • možnost omejitev obdelave osebnih podatkov,
        • trajni izbris osebnih podatkov,
        • prenos osebnih podatkov ter
        • izvrševanje pravice do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov.

         10.6.3. Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: hello@thesmartestway.com.

         10.6.4. Upravljavec se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v 30 dneh od prejema zahteve.

         10.6.5. Zoper ravnanja upravljavca je posamezniku zagotovljena tudi pravica do ugovora ali pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

         10.6.5.1. Na območju Republike Slovenije je nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

         10.7. AVTOMATIZIRANO ODLOČANJE

         Upravljavec ne sprejema odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov in ne izvaja profiliranja posameznikov.

         11. KONČNE DOLOČBE

         11.1. Za presojo pravne veljavnosti teh določil kot tudi razmerja med ponudnikom in uporabnikom in prav tako pri reševanju morebitnih sporov, se upoštevajo predpisi, veljavni na območju Republike Slovenije, razen v kolikor predpisi, ki urejajo področje varstva potrošnikov ali varstvo potrošnikov ali pravo intelektualne lastnine oz. avtorsko pravo in veljajo v državi uporabnika slednjemu omogočajo bolj celovito zaščito. Vse morebitne spore bo reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve TSW, v kolikor ni z zakonodajo države prebivališča uporabnika določeno drugače.

         11.2. V kolikor bi se posamezna določba teh splošnih pogojev izkazala kot neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

         11.3. Kljub drugim določilom tega poglavja, si ponudnik storitve TSW pridržuje pravico do uveljavljanja zahtevkov iz naslova zlorabe avtorskih ali drugih pravic, ki so mu pridržane na podlagi teh pogojev uporabe, uveljavljati po pravu, ki velja v državi izdajatelja.

         11.4. Pogoji uporabe so objavljeni na spletnem mestu thesmartestway.com.

         11.5. Ponudnik storitve TSW je upravičen spreminjati ali dopolnjevati te splošne pogoje. Obvestilo o spremembah ali dopolnitvah pogojev uporabe bo objavljeno na spletnem mestu TSW ali v sami spletni storitvi TSW najmanj 15 dni pred predvidenim začetkom uporabe spremenjenih ali dopolnjenih pogojev.

         11.6. Ti pogoji začnejo veljati z dnem 7. 10. 2022.

         11.7. Posodobljeno: 7. 3. 2024.

         Tržič, 7. 3. 2024.

         Sparta d.o.o.
         Vladimir Balukčić,
         direktor